Podręczniki/Biblioteka

Podręczniki w r.szk. 2018/2019

Podręczniki w klasach I – VII są dotowane przez MEN

Wykaz podręczników z religii dla klas I – VII można znaleźć tutaj

Godziny pracy biblioteki 2019/2020

Poniedziałek 7.30-15.00
Wtorek 7.30-15.00
Środa 7.30-15.00
Czwartek 7.30-14.30
Piątek 7.30-13.00

Zasady wypożyczania podręczników.

   Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów  edukacyjnych zakupionych z dotacji celowej

Rozdział 1

Postanowienia ogólne.

I

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych, zwany dalej regulaminem, reguluje:

 • zasady wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych i zapewnienia uczniom dostępu do nich,
 • obowiązki ucznia związane z wypożyczeniem,
 • zasady postępowania w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w Szkole Podstawowej im. Karola Miarki  w Rudzie Śląskiej, zwanej dalej szkołą.

II

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

 • bibliotece – należy przez to rozumieć bibliotekę zorganizowaną w szkole;
 •  uczniu – należy przez to rozumieć ucznia szkoły uprawnionego do otrzymywania podręczników lub materiałów edukacyjnych;
 •  podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;
 •  materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
 •  materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości umiejętności;
 •  rodzicu – należy przez to rozumieć rodzica lub opiekuna prawnego ucznia;
 • wychowawcy – należy przez to rozumieć wyznaczonego przez dyrektora szkoły wychowawcę klasy.

Rozdział 2

Wypożyczanie uczniom podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz przekazywanie materiałów ćwiczeniowych.

III

 1. Biblioteka gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne oraz materiały ćwiczeniowe.
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne powinny być użytkowane przez okres co najmniej trzech lat.
 3. Biblioteka nieodpłatnie:
  1. wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową;
  2. przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
 4. Rodzice uczniów zobowiązani są do podpisania protokołu odbioru i oświadczenia.
 5. Rodzic powinien zwrócić uwagę na stan wypożyczonych podręczników, a zauważone zniszczenia niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 6. Rodzic powinien poinformować bibliotekę o zmianie szkoły dziecka.

IV

 1. Wypożyczanie i zwrot podręczników lub materiałów edukacyjnych podlega ewidencjonowaniu.
 2. Ewidencja prowadzona jest przez nauczyciela bibliotekarza.

                       V

 1. Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły .
 2. Wypożyczanie odbywa się w drugim tygodniu września.
 3. Podręczniki lub materiały edukacyjne wypożyczane są na okres zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zwracane są w przedostatnim  tygodniu roku szkolnego.
 4. Dołączone do podręczników lub materiałów edukacyjnych płyty CD/DVD, mapy, plansze, itd. stanowią integralną część podręczników lub materiałów edukacyjnych (nie mogą być oddzielnie wypożyczane).
 5. Wychowawca klasy, na podstawie stosownego protokołu, odbiera i zwraca do biblioteki podręczniki lub materiały edukacyjne w liczbie równej liczbie uczniów swojej klasy.
 6. O kolejnych wypożyczeniach i oddaniu użytkowanych wcześniej podręczników, materiałów edukacyjnych decyduje nauczyciel.

VI

 1. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne, z wyjątkiem określonym poniżej w pkt.2.
 2. W przypadku, gdy uczeń niepełnosprawny korzystający z podręczników dostosowanych przechodzi z jednej szkoły do innej szkoły w trakcie roku szkolnego, nie ma obowiązku zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

Rozdział 3

Obowiązki ucznia związane z wypożyczaniem.

 VII

 1. Przez cały okres użytkowania podręczników lub materiałów edukacyjnych uczeń zobowiązany jest dbać o stan użytkowanych książek.
 2. Czytelnicy w chwili wypożyczenia powinni zwrócić uwagę na ich stan. W przypadku zauważonych braków i uszkodzeń należy to zgłosić bibliotekarzowi lub wychowawcy klasy.
 3. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów i notatek w podręcznikach i materiałach edukacyjnych.
 4. Uczniowie zobowiązani są do zabezpieczenia (obłożenia) podręczników i materiałów edukacyjnych we własnym zakresie.
 5. Uczeń zobowiązany jest do czytelnego podpisania w określonym miejscu (imię, nazwisko, klasa) każdego podręcznika oraz ćwiczeń.
 6. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów o zasadach korzystania
  z podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Rozdział 4

Postępowanie w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia w terminie podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

VIII

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręczników lub materiałów edukacyjnych w terminie, o którym mowa w § 5 pkt.3, szkoła może  żądać od rodziców ucznia  odkupienia podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 2. Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się działanie, które powoduje pomniejszenie wartości użytkowej podręcznika lub materiałów edukacyjnych (np. zabrudzenie, poplamienie, popisanie, zagniecenie, rozerwanie), ale możliwe jest usunięcie skutków tych naruszeń. Na żądanie bibliotekarza uczeń, który doprowadził do uszkodzenia, zobowiązany jest podręcznik lub materiały edukacyjne naprawić.
 3. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się działanie, które uniemożliwia dalsze ich wykorzystywanie, a usunąć skutków naruszeń nie da się (np. poplamienie nienadające się usunąć, trwałe zabrudzenie, porysowanie, połamanie, rozerwanie, wyrwanie, zagubienie kartek, zalanie).
 4. Jeżeli do podręcznika lub materiału edukacyjnego dołączone były płyta CD/DVD, mapy, plansze itd., należy je zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałami edukacyjnymi. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością odkupienia nowego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

IX

 1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego w terminie wskazanym przez wychowawcę klasy, po pisemnym wezwaniu do zwrotu, szkoła może żądać od rodziców ucznia odkupienia  zniszczonych bądź zagubionych podręczników lub materiałów edukacyjnych. (W przypadku braku możliwości odkupienia podręczników – dotyczy tylko klas II, V szkoły podstawowej  oraz klasy II gimnazjum – rodzice zobowiązani są wpłacić na konto szkoły ich równowartość.)
 2. W przypadku  niezwrócenia podręczników lub materiałów edukacyjnych szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym może wystąpić na drogę postępowania sądowego.

Rozdział 5

Przepisy końcowe.

X

 1. Organem uprawnionym do zmiany i interpretacji postanowień regulaminu jest dyrektor szkoły.
 2. Decyzje w kwestiach z zakresu wypożyczania lub udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym regulaminie, podejmuje dyrektor szkoły.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r.