Klasa IV sportowa – pływacka

Rekrutacja do klasy IV
Szkoły Podstawowej nr 30
na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór do klasy czwartej sportowej zgodnie
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym.

Dokumenty do pobrania:

czynności rekrutacyjnetermin w postępowaniu rekrutacyjnymtermin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjecie do klasy IV sportowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.11.-22.IV 2022r.23.V-3.VI 2022r.
Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. Do prób sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.25.IV 2022r.6.VI 2022r.
Weryfikacja w/w wniosków oraz dokumentów, w tym dokonanie przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dn.14.XII 2016r. – Prawo Oświatowe.11.-25.IV 2022r.23.V-6.VI 2022r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.29.IV 2022r. godz.12.oo.10.VI 2022r. godz.12.oo.
Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia (pisemne oświadczenie).29.IV-13.V 2022r.10.-17.VI 2022r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych16.V 2022r. godz.12.oo.20.VI 2022r. godz.12.oo.
Terminy z Zarządzenia Prezydenta miasta Ruda Śląska SP.0050.2.6.2022. z dn.14.II 2022r.