Rekrutacja do klasy I
Szkoły Podstawowej nr 30
na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 30 im. Karola Miarki w Rudzie Śląskiej ogłasza nabór do klasy pierwszej zgodnie
z zarządzeniem Prezydenta Miasta Ruda Śląska
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych szkół podstawowych, dla których Miasto Ruda Śląska jest organem prowadzącym.

Dokumenty do pobrania:

czynności rekrutacyjnetermin w postępowaniu rekrutacyjnymtermin w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjecie do klasy I szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu.7.-18.III 2022r.4.-12.V 2022r.
Weryfikacja w/w wniosków oraz dokumentów, w tym dokonanie przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art.150 ust.7 ustawy z dn.14.XII 2016r. – Prawo Oświatowe.7.-21.III 2022r.4.-12.V 2022r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.22.III 2022r. godz.12.oo.13.V 2022r. godz.12.oo.
Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia (pisemne oświadczenie).23.-30.III 2022r.16.-20.V 2022r.
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych31.III 2022r. godz.12.oo.23.V 2022r. godz.12.oo.
Terminy z Zarządzenia Prezydenta miasta Ruda Śląska SP.0050.2.6.2022. z dn.14.II 2022r.