Regulamin przyznawania stypendium

Regulamin przyznawania stypendium
za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe
w Szkole Podstawowej nr 30 im. Karola miarki
w Rudzie Śląskiej.

Na podstawie ar. 90g Ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty
(tekst jednolity: Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781).

Par.1. Postanowienia ogólne.

 1. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoła może udzielić uczniowi stypendium za wyniki lub za osiągnięcia sportowe.
 2. Stypendium za wyniki w nauce i osiągniecia sportowe przyznaje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w ramach posiadanych środków budżetowych.
 3. Dyrektor szkoły powołuje komisję stypendialną w składzie:
 • pedagog szkolny,
 • co najmniej dwóch nauczycieli.
 1. Przewodniczącego komisji powołuje dyrektor szkoły.
 2. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe nie są udzielane uczniom klas I-III podstawowej.
 3. Stypendium przyznawane jest po zakończeniu każdego półrocza i jest wypłacane jednorazowo na konto bankowe podane przez rodzica/ prawnego opiekuna po wypełnieniu oświadczenia (zał. nr 5).
 4. Stypendium może być wypłacone w gotówce na wiosek komisji stypendialnej.

Par.2.  Warunki udzielenia stypendium.

 1. Stypendium za wyniki w nauce może być przyznawane uczniom, którzy uzyskali średnią ocen minimum 5,40 w klasach 4-6 i 5,20 w klasach
  7, 8 i III gimnazjalnych
  w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium oraz uzyskał ocenę bardzo dobrą lub wzorową.
 2. Średnią ocen ustala komisja stypendialna, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
 3. Stypendium za osiągnięcia sportowe przyznaje się uczniowi, który
  w półroczu poprzedzającym jego przyznanie brał udział w zawodach objętym kalendarzem imprez sportowych w danym roku szkolnym
  i zdobył:
 • I miejsce indywidualnie w Mistrzostwach Rejonowych,
 • I miejsce drużynowo Mistrzostwach Rejonowych za wyjątkiem klas pływackich.

Dodatkowo uczniowie klas pływackich reprezentujący Uczniowski Klub Sportowy:

 • I, I, II miejsce indywidualnie w Mistrzostwach Śląska,
 • I miejsce drużynowo Mistrzostwach Śląska,
 • Finał Mistrzostw Polski
 1. Uczeń ubiegający się o stypendium za osiągnięcia sportowe musi wykazać się nienaganną postawą sportową oraz co najmniej oceną dobrą
  z zachowania.

Par.3. Procedura udzielenia stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. 

 1. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe składa wychowawca klasy nie później niż dzień przed konferencją klasyfikacyjną śródroczną lub końcoworoczną do pokoju pedagoga szkolnego klas starszych.
 2. Informacje o osiągnięciach sportowych składa nauczyciel wychowania fizycznego u wychowawcy klasy najpóźniej 7 dni przed konferencją klasyfikacyjną śródroczną lub końcoworoczną.
 3. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
 4. Komisja opiniuje wnioski i przekazuje je dyrektorowi szkoły.
 5. Dyrektor szkoły przyznaje stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, biorąc pod uwagę możliwości finansowe placówki.
 6. Ilość i wysokość stypendium uzależniona jest od posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel przez organ prowadzący szkołę.

Par.4. Postanowienia końcowe

 1. Posiedzenia komisji stypendialnej są protokołowane.
 2. Pedagog szkolny gromadzi dokumentację związaną z przyznaniem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym.
 3. Uczeń traci prawo do uzyskania stypendium, jeżeli:
 • pali papierosy,
 • spożywa alkohol i inne środki odurzające,
 • otrzymał upomnienie wychowawcy klasy lub naganę dyrektora szkoły.
 1. Wręczenie stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe odbywa się podczas apelu podsumowującego I i II semestr.
 2. Stypendium wypłacane jest przelewem na wskazane przez rodzica/prawnego opiekuna konto bankowym.
 3. Wzory wniosków o przyznanie stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe , a także wzory decyzji o ich przyznanie, stanowią załącznik nr 1, 2,3, 4 i 5 do niniejszego regulaminu.
 4. Informacje o uczniach, którzy uzyskali stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe podawane będą do publicznej wiadomości.

Regulamin obowiązuje od 1 września 2018 roku.