Psycholog i pedagog

Gabinet pedagoga i psychologa szkolnego

mgr Ewa Banach – pedagog szkolny – klasy I-V

poniedziałek:         7:30 – 11:45
wtorek:                     12:00 – 16:00
środa:                        7:30 – 11:45
czwartek:                 12:00 – 15:15
piątek:                       7:30 – 11:45

mgr Joanna Lubojańska – psycholog szkolny

poniedziałek:       10:30 – 16:00
wtorek:                    8:00 – 12:00
środa:                       8:00 – 12:30
czwartek:                8:30 – 12:30
piątek:                     10:45 – 14:15

mgr Beata Fojcik – pedagog szkolny (klasy V – VIII)

poniedziałek:        9:00 – 13:00
wtorek:                    8:00 – 13:00
środa:                      13:00 – 16:00
czwartek:               10:30 – 15:30
piątek:                     8:00 – 11:00